Функцију председника Скупштине Града Чачка обавља Игор Трифуновић

Игор Трифуновић

 

Биографија

Рођен је у Чачку 22. априла 1976. године.  Основну и средњу школу завршио у Чачку.  По занимању је струковни инжењер електротехнике.  Од 1998. радио као руководилац производног погона и регионални менаџер у више приватних предузећа.  Изабран за одборника Скупштине града Чачка 2012. године. Обављао је функцију председника Савета за младе и био члан Тима за израду Локалног акционог плана за младе. 2015. године изабран за члана Градског већа града Чачка.  Ожењен је, отац једног детета.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Функција председник Скупштине града дефинисана је члановима 64. 65. и 66.Статута града Чачка који гласи:

Члан 64.

Скупштина града има председника.

            Председник Скупштине града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, координира рад радних тела Скупштине града и стара се да она извршавају послове ради којих су образована, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине града.

Избор председника Скупштине града

Члан 65.

 Председник Скупштине града се бира из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

            Избор председника Скупштине града ближе се уређује пословником.

Скупштина града одлучује о радноправном статусу председника Скупштине посебном одлуком приликом избора.

Разрешење председника Скупштине града

 Члан 66.

Председник Скупштине града може да буде разрешен и пре истека времена за које је изабран:

  • на лични захтев
  • на предлог најмање 1/3 одборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење председника Скупштине града се врши на исти начин на који је биран.

QR Code