Функцију секретара Скупштине града обавља Владимир Романдић

Владимир Романдић

 

Биографија

Биографија

Рођен је у Чачку 16. априла 1993. године.
Основну и средњу школу завршио у Чачку, а Правни факултет у Београду.
Запослен у Градској управи за опште и заједничке послове.
Ожењен је, отац једног детета.

 

 Функција секретара Скупштине града дефинисана је члановима 68.и 69. Статута града Чачка који гласи:

Члан 68.

Скупштина града има секретара.

Секретар Скупштине града се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Постављење секретара Скупштине града

 Члан 69.

 За секретара Скупштине града може бити постављено лице које испуњава услове прописане Законом.

Секретар Скупштине града се поставља и разрешава на начин и под условима  прописаним Законом.

ВЛАДИМИР РОМАНДИЋ

QR Code