Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о буџету града Чачка за 2022. годину
– Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину
– Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама
– Одлука о допунама Одлуке о грађевинском земљишту
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
– Одлука у вези давања сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. године
– Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2022. године
– Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. – 31.12.2022. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. годину
– Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на План  и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
– Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2021. године ( III квартал)
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2230/2 КО Чачак
– Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2022. годину
– Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Решење о престанку мандата директора Спортског центра „Младост“
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Младост“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земјиште и путеве „Градац“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о именовању Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању секретара Изборне комисије града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању два члана и два заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу