Тридесет пета седница Скупштине града Чачка

На 35. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21. И 22. маја 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
– План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године
– Локални акциони план за младе за период од 2020. до 2023. године
– Акциони план за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години
– Одлука о обављању комуналне делатности димничарске услуге
– Одлука о боравишној такси
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у зони ауто – пута е 761 Појате – Прељина (Моравски коридор)
– Решење о прибављању у јавну својину непосредном погодбом к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће
– Одлука о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2019. године
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године
– Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину
– Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
– Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2020. годину
– Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину
– Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
– Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину
– Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2020. годину
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину
– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
– Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак  за 2019. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
– Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
– Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о обезбеђивању предуслова за реализацију Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма – стамбени програм у Републици Србији
– Оперативни план одбране од поплава за воде другог и нижег реда на територији града Чачка за 2020. годину
– Решење о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом Дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног стамбеног објекта
– Предлог решења о престанку функције председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „22. децембар“ Доња Трепча
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак