Трећа седница Скупштине града Чачка

На 3. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. и 21. октобра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о верификацији мандата одборника
–  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
– Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину 
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину 
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину
– План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv. бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
– Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
– Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
– Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе  Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о Изменама и допунама одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2020/2021. години
– Одлука о радном времену угоститељских објеката
– Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију града Чачка
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. – 30.06.2020. године
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак
– Решење о избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Градац“ Чачак
– Решења о именовању управних одбора јавних установа града Чачка
– Решења о именовању надзорних одбора јавних установа града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању два заменика члана  и заменика секретара Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
– Решење о именовању Савета родитеља града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку  
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку  
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Музичке школе у Чачку  
– Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
– Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
– Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде – објекта HALКBANК АД Београд, изграђеног на к.п. бр. 825/1 КО Чачак и дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у Чачку