Шеста седница Скупштине града Чачка

На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. јануара 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2021. годину
– Решење о престанку мандата једног члана Градског већа града Чачка
– Решење о избору једног члана Градског већа града Чачка
– Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
– Одлука о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2021. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе  Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
– Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта  Чачак“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2021. годину
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. године  до 31.12.2019. године
– Решењ о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години
– Решење о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
– Решење о престанку мандата секретара Скупштине града Чачка
– Решење о постављењу секретара Скупштине града Чачка
АУДИО СНИМАК СЕНЦЕ