Седамнаеста седница Скупштине града Чачка

 

На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
– Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 502/3 од 27. априла 2022. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2022- II од 29. априла 2022. године
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
– Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
– Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. годину
– Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
– Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године
– Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку
– Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
– Решење о прибављању у јавну  својину града Чачка кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ
– Решење о прибављању у јавну својину пословне зграде на кп. бр. 644/2 КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак