Петнаеста седница скупштине града Чачка

На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. и 25. фебруара 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину
– Програм енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-2024.
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. Годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 2022. годину
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2022. годину
– Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ
– Решење о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 1964/11 и дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић
– Решење о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на КП бр.4608/1 КО Чачак  МЗ   Алваџиница
– Решење о отуђењу рушењем непокретност из јавне својине на к.п. бр. 725/1 у КО Чачак
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
– Одлука о допунама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
– Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Народни музеј Чачак
– Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању члана односно председника Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
– Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
Аудио запис са 12. седнице: