Пета седница Скупштине града Чачка

На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 26. децембра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о буџету града Чачка за 2021. годину
– Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
– Одлука о симболу града Чачка
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2020. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
– Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. – 31.12.2021. године
– Одлука о давању сагласности на П рограм сакупљања комуналног отпада за период 1.01. – 31.12.2021. године
– Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за период од 1.01. до 31.12.2021. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину
в) Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину
– Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
– Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом крака атмосферске канализације из круга ПУ Чачак преко кп.бр.438/2 и 2178 КО Чачак
– Решење о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора „Апотекарске установе Чачак“