Једанаеста седница Скупштине града Чачка

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. фебруара, 1, 2, 3. и 6. марта 2017. године, донето је и усвојено:

– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине
– Измене и допуне дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
– Решење о прибављању у јавну својину непокретности – кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
– Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
– Одлука о изменама и допуни Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
– Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, покретне ствари, теретног возила
– Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
– Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
– Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
– Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину
– Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решења о избору и разрешењу појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о престанку мандата директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Дома културе Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
– Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 5 
Службени лист града Чачка број 6 
Службени лист града Чачка број 7