Једанаеста седница Скупштине града Чачка

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. и 18. октобра 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
– Одлука о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка
– Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2021. годину
– Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 – 30.06.2021. године (други квартал)
– Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Комуналац» Чачак за 2021. годину
– Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
– Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП «Чачак» Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Градско зеленило»  Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења  буџетске помоћи  ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
– Одлука о  давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне  Годишњег програма пословања и плана рада «Градске стамбене агенције» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ «Туристичка организација Чачка» за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Плана и Програма рада д.о.о. «Научно технолошки парк» Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на измене Програма рада и Финансијског плана установе за физичку културу спортски центар «Младост» Чачак за 2021. годину
– Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе «Моје детињство» Чачак за 2020/2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе «Моје детињство» за радну 2021/2022. годину
– Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
– Одлука о изради Плана детаљне регулације система за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години
– Решење о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Гимназије у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању пет чланова Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак