Дванаеста седница Скупштине града Чачка

На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 2. децембра 2021. године, донето је размотрено и усвојено:
– Одлука о наградама града Чачка за 2021. годину
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2020/2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину
– Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
– Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима
– Одлука о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар)
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5217/32 КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом објекта здравства на кп. бр. 6952 КО Чачак
– Одлука о одређивању назива појединих улица на територији града Чачка
– Решење о замени члана радног тела Скупштине
– Решење о именовању директора Дома културе Чачак
– Решење о престанку функције члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку

Службени лист града Чачка број 23

Аудио запис са 12. седнице: