Двадесета седница Скупштине града Чачка

На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22, 23. и 26. марта 2018. године, донето је и усвојено:

– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине у 2018. години
– Одлука о верификацији мандата новоизбраном одборнику
– Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
– Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години
– Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 – 2021. године
– Одлука о изменама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
– План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча
– План детаљне регулације „Прељина – Коњевићи“
– Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
– Одлука о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву
– Одлука о допуни Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
– Решење о размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
– Решење о размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Закључак о спровођењу новог конкурса за избор директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2018. годину
– Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2017. годину
– Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
– Решење о давању претходне сагласности оснивачима боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив града Чачка
– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
– Решење о престанку дужности Привременог школског одбора Медицинске школе у Чачку
– Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Економске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника и два члана Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак

Службени лист града Чачка број 6