Двадесета седница Скупштине града Чачка

На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о додели Децембарске награде града за 2022. годину
– Одлука о додели звања Почасног грађанина града Чачка
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма  буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измену програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе Чачак
– Одлука о изради Плана развоја града Чачка
– Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01 – 30.06.2022. године (И и ИИ квартал)
– Одлука о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак
– Одлука о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке
– Одлука о посебним условима за уређење и опремање  угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
– Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар)
– Измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани-  Љубић“ у Чачку
– Програм о Изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 757/2 КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани
– Решење о размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња Трепча
– Решење о разрешењу односно избору председника Савета  за социјалну заштиту и остале друштвене делатности
– Решење о именовању директора Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
– Решење о престанку функције вршиоца дужноси директора Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
– Решење о именовању директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за избор директора јавних  предузећа града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ШОСО „1. новембар“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Заблаћу
– Решење о именовању Савета родитеља града Чачка