Двадесет трећа седница Скупштине града

На 23. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, усвојено је и донето:

– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома културе Чачак
– Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
– Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
– Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
– Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
– Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице са Законом о јавним предузећима
– Одлука о изради Плана деталјне регулације „Кулиновачко полје“
– Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани – Љубић“ у Чачку
– Решење о приступању размени непокретности са предузећем „Atenic commerc“ доо Чачак
– Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
– Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за решавање притужби на рад Комуналне полиције града Чачка
– Акциони план социјалног уклјучивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године
– План деталјне регулације за населјено место Трнава
– Одлука о обавлјању комуналне делатности управлјања комуналним отпадом
– Одлука о обавлјању комуналне делатности управлјања јавним паркиралиштима
– Одлука о прибавлјању, располагању и управлјању стварима у јавној својини града Чачка
– Програм заштите животне средине града Чачка за период 2018-2027. године
– Програм заштите, уређења и коришћења полјопривредног землјишта за територију града чачка за 2018. годину
– Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години
– Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом дела улице Љубић полје 2 са потребним инфраструктурним водовима на ко. Бр. 783/11 ко Коњевићи
– Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом пословног објекта-надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне спратности
– Решење о приступању прибавлјању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак
– Решење о именовању три члана Управног одбора Дома здравлја „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању два члана Надзорног одбора Дома здравлја „Чачак“ Чачак
– Решења о именовању школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Службени лист града Чачка број 14 
Службени лист града Чачка број 15