Двадесет трећа седница Скупштине града Чачка

На 23. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. марта 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2022. годину
– Стратегија развоја културе града Чачка за период 2023-2027. године
– Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2023. годину
– Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2022. годину
– Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
– Извештај о раду Културног центра Чачак за 2022. годину
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
– Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице за потребе грејања Машинско – саобраћајне школе
– Решење о отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак
– Решење о отуђењу катастарске парцеле из јавне својине у поступку експропријације земљишта за Синђелићеву улицу
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о избору једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
– Решење о именовању директора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак
– Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку.