Двадесет четрврта седница Скупштине града

На 24. седници Скупштине града Чачка одржаној 12, 13, 14 и 17. септембра 2018. године донето је и оглашено:

– Решење о престанку мандата једног одборника
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо „Научно технолошки парк“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
– Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
– План детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак
– Измене и допуне Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку
– Решење о прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Јавни конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Чачак” Чачак
– Решење о именовању председника и два члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Закључак о предлагању једног члана Надзорног одбора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак

Службени лист града Чачка број 19 
Службени лист града Чачка број 20 

Аудио запис са седнице:

  1. дан 12.10.2018
  2. дан 13.10.2018
  3. дан 14.10.2018
  4. дан 17.10.2018