Двадесет шеста седница Скупштине града

На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21, 22, 24. и 25. децембра 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
– Одлука о буџету града Чачка за 2019. годину
– Кадровски план Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
– Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
– Одлука о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине населјености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Арилје за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Арилје за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
– Одлука о вредности коефицијента за тарифну групу „пословни простор“
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада на територији населјеног места Мрчајевци за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији населјеног места Мрчајевци за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју населјеног места Мрчајевци за 2019. годинуДвадесет шеста седница Скупштине
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене
– Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм обавлјања делатности зоохигијене за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
– Програм уређивања грађевинског землјишта за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о оснивању установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Извештај о раду Дома здравлја „Чачак“ за период од 01.01. 2017. године до 31. 12. 2017. године
– Решење о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града Чачка Дому културе Чачак
– Решење о прибавлјању у јавну својину земЉишта за потребе ЈКП „Чачак“ Чачак
– Решење о прибавлјању у јавну својину непокретности рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“
– Одлука о давању сагласности на текст Уговора о пословно-техничкој сарадњи између града Чачка и ЈВП „Србијаводе“
– Решење о именовању директора Установе за КОД “Коста Новаковић” Чачак
– Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак

Службени лист града Чачка број 27

Аудио запис са седнице:

21.12.2018.

22.12.2018.

24.12.2018.

25.12.2018.