Двадесет седма седница Скупштине града

На 27. седници Скупштине града Чачка одржаној 19. и 20. фебруара 2019. године донето је:

– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2019. годину
– Акциони план запошљавања града Чачка за 2019. годину
– Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Одлука о накнадама за коришћење јавних добара
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
– Одлука о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка
– Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
– Решење у прибављању у јавну својину непокретности за рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“
– Решење о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „ZORPEKS KARGO“ Чачак
– Решење о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. СЕПТЕМБАР – TISSUE CONVERTING“ доо Горњи Милановац
– Решење о приступању прибављању грађевинског земљишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у ко коњевићи
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључка атмосферске канализације у прељини
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске канализације у Улици 66
– Решење о приступању размени непокретности у КО Љубић и КО Трбушани
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији града Чачка
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години
– Програм развоја туризма града Чачка за период 2019 – 2024. године
– Решења о промени појединих чланова радних тела
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног вршиоца дужности члана Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ Чачак

Службени лист града Чачка број 3 

Аудио запис са седнице:

19.03.2019.

20.03.2019.