Двадесет прва седница Скупштине града Чачка

На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донето је и усвојено:

– Одлука о елаборату о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр. 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама Vorwerk autotec Serbia д.о.о. Београд – Нови Београд, Eldisy Serbia д.о.о. Београд-Нови Београд и Vorwerk drivetec Serbia д.о.о. Београд-Нови Београд
– Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом објекта Скупштинске сале
– Решење о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Младене Гојковић и Драгана Гојковића обоје из Чачка
– Решење о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор-државни пут ИА реда ознаке А2 (763), Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 3337/3 КО Бресница
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 1309 КО Доња Трепча
– Одлука о прихватању Иницијативе за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
– Решење о именовању директора Спортског центра „Младост“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о именовању директора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

тонски запис – дан 1 15.05.2018.

тонски запис – дан 2 16.05.2018.