Двадесет прва седница Скупштине града Чачка

На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о буџету града Чачка за 2023. годину
– Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Кадровски план градских управа града Чачка, стручних служби и Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2023. године
– Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2023. године
– Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. – 31.12.2023. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2023. годину
– Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак
– Решење о давању на коришћење пословне зграде Месној заједници Танаско Рајић
– Решење о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној заједници Овчар Бања
– Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2023. годину
– Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину
– Локални антикорупцијски план
– Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
– Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ “Ратко Митровић&рдqуо; Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих Чачак