Двадесет пета седница Скупштине града Чачка

На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. и 18. маја 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2022. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
– Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01. – 31.12.2022. године (ИИИ и ИВ квартал)
– Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 140/2023 од 27. априла 2023. године
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 28/5 од 30. марта 2023. године
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2128/3 од 29. марта 2023. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 477/3 од 24. априла 2023. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2023 од 28. марта 2023. године
– Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама воде
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за комуналну услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Статут „Центра за неговање традиције“ Чачак
– Одлука о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина за зоне пословно – производних функција
– Решење о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 498/5, 498/6 и 498/7 све у КО Чачак – локација планираног комплекса затвореног базена
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Лозници
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода у Доњој Трепчи и главног фекалног канализационог колектора у Доњој Трепчи и Горњој Трепчи
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 527/1 и 527/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 639/3 КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 176/1 КО Кукићи
– Програм о Изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2023. години
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2023. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години
– Решење о давању претходне сагласности оснивачима спортског удружења да назив спортског удружења може да садржи назив града Чачка
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца “Комуналац“, Чачак
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца “Комуналац“, Чачак
– Решење о  именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за пољопривреду
– Решење о избору председника Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
– Решење о именовању директора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о именовању директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о разрешењу и именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Установе културе „Центар за неговање традиције Чачак“ Чачак
– Решење о именовању председника Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Основне школе „Свети ђакон Авакум“ Трнава
– Закључак о предлагању једног члана Надзорног одбора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.