Двадесет осма седница Скупштине града Чачка

На 28. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. и 24. априла 2019. године донето је, размотрено и усвојено:

– Статут града Чачка
– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
– План генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина – секундарни центар
– План детаљне регулације „Љубић 2“
– Одлука о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Статут „Градског позоришта Чачак“ Чачак
– Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019- II од 2. априла 2019. године
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за приступање „Туристичкој организацији регије Западна Србија“
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину
– Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
– Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2018. годину
– Годишњи План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину
– Решење о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
– Решење о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Туристичкој организацији Чачка
– Решење о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „ Zorpeks Kargo “ Чачак
– Решење о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. септембар- Tissue Converting “ доо Горњи Милановац
– Решење о размени непокетности у КО Љубић и КО Трбушани
– Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и школи за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак
– Решење о давању претходне сагласности Атлетском клубу „Чаак“ да назив клуба може да садржи назив града Чачка
– Одлука о измени одлуке о поверавању права управљања и коришћења – локација стари Технос
– Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– План детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина
– Одлука о привременим објектима
– Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години
– Закључак о приступању измени и допуни Пословника Скупштине града Чачка
– Решења о промени појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о именовању директора Дома здравља „Чачак” Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Народног музеја Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
– Решење о престанку мандата одборника
– Решење о именовању директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак” Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак

Службени лист града Чачка број 6

Аудио запис са седнице:

Дан за гласање: