Двадeсет друга седница Скупштине града Чачка

На 22. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8, 11. и 12. јуна 2018. године, донето је и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
– Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка
– Одлука о одређивању и промени назива појединих улица на територији града Чачка
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину
– Одлука о изменама и допуни Статута града Чачка
– Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2018 од 2. априла 2018. године
– Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/8 од 16. априла 2018. године
– Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље бр. 472/2018 од 25. маја 2018. године
– Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
– Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023. године
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2018. годину
– Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку
– Решенје о отуђенју и прибављанју у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
– Решенје о отуђенју и прибављанју у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и „Chips way“ доо Чачак
– Решење о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге
– Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
– Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
– Решење о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о престанку дужности једном члану Управног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак

Службени лист града Чачка број 11

Аудио запис са седнице:

  1. дан 08.06.2018.
  2. дан 11.06.2018.
  3.  дан 12.06.2018.