Двадесет друга седница Скупштине града Чачка

На 22. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. фебруара 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2023. годину
– Престанак мандата и избор једног члана Градског већа града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. године
– Одлука о давању сагласности на Измене дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. године
– Одлука о давању сагласности на Решење Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 – 2027. године
– Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о оснивању Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак
– Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2023. годину
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак за 2023. годину
– Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку
– Решење о отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
– Одлука о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу привредног друштва „Застава оружје“ а.д. Крагујевац и отпису камате
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Културног центра Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
– Решење о именовању два члана Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак