Двадесет девета седница Скупштине града Чачка

На 29. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26. и 27. јуна 2019. године донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
– Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 515/2019 од 21. фебруара 2019. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године
– Извештај Градског већа о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01-31.03.2019. године
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
– Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину
– Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину
– Извештај о раду установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
– Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне полиције града Чачка за 2019. годину
– Оперативни план одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2019. годину
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Одлука о измени одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о изменама Одлуке о Градском правобранилаштву
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом топловода – вреловода у Љубићској улици и Улици 10
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима
– Решење о размени делова кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак
– Решење о размени делова кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак
– Одлука о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
– Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
– Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години
– Одлука о такси превозу
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
– Решења о промени појединих чланова радних тела
– Решење о именовању директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци

Службени лист града Чачка број 8