Деветнаеста седница Скупштине града Чачка

На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. октобра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Решење о престанку мандата одборника
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2021/2022
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске Установе „Радост“ Чачак
– Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2021/2022
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2022/2023. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Допуну програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 6842/2 од 23. септембра 2022. године
– Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене града Чачка
– Одлука о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање града Чачка
– Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
– Одлука о допуни Одлуке о градским управама
– Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак
– Решење о давању на коришћење објекта и пословног простора и давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници Горња Трепча
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе Спортски центар „Младост“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучкович“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа града Чачка