Деветнаеста седница Скупштине града Чачка

На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године донето је: 

– Решење о престанку мандата одборника
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
– Акциони план запошлјавања града Чачка за 2018. годину
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
– Одлука о пијацама
– Одлука о одржавању јавних зелених површина
– Решење о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
– Решење о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
– Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак
– Одлука о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града чачка
– Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
– Одлука о утврђивању износа накнаде за управлјање у случају принудно поставлјеног управника на територији града Чачка
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
– Одлука о образовању Савета за популациону политику града Чачка
– Решење о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
– Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
– Решење о приступању размени непокретности у КО Парменац
– Решење о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
– Одлука о поверавању права управлјања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевцо за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
– Решење о преносу права коришћења непокретности Јавној установи „Туристичка организација Чачка
– Решење о именовању вршиоца дужности ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о именовању Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих „Зрачак“ Чачак
– Решење о именовању једног члана и једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

Тонски запис са 19. седнице:

  1. дан 19. седнице
  2. дан 19. седнице
  3. дан 19. седнице
  4. дан 19. седнице

    Службени лист града Чачка број 3