Двадест шеста седница Скупштине града Чачка

На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18. и 19. јула 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
– Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2022. годину
– Одлука о допуни Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2022. годину
– Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину
– Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1158-1/23 од 24. маја 2023. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 193/3 од 30. јуна 2023. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
– Одлука о давању сагласности на измену Статута Јавног комуналног  предузећа „Комуналац“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-03/2023-ИИ од 30. марта 2023. године
– Решење о давању на коришћење објекта Спортском центру „Младост“ Чачак и давање сагласности за издавање у закуп објекта
– Решење о давању на коришћење објекта и давање сагласности за издавање у закуп објекта Месној заједници Овчар Бања
– Решење о отуђењу из јавне својине пословног простора бр. 28 у објекту ознаке 1 на к.п. бр. 1711 КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину кат. парцеле бр. 4482/1 КО Чачак у извршном поступку
– Решење о прибављању у јавну својину дела објекта на к.п. бр. 1371/9 КО Горња Горевница
– Решење о прибављању у јавну својину к.п. бр. 1371/2 КО Горња Горевница
– Измене и допуне Плана детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина за зоне пословно – производних функција
– Одлука о допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
– Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљишту
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2023/2024. години
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Одлука о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу „Слобода“ ад Чачак и отпису камате
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Закључак о промени Пословника о раду Скупштине града Чачка
– Решење о  избору чланова појединих радних тела Скупштине града Чачка
– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе Чачак
– Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
Аудио запис са седнице: