Сазвана 19. седница Скупштине града Чачка

За четвртак, 8. фебруар 2018. године, сазвана је 19. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
– Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
– Предлог Акционог плана запошлјавања града Чачка за 2018. годину
– Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
– Предлог Одлуке о пијацама
– Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
– Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
– Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
– Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
– Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак
– Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града чачка
– Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
– Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управлјање у случају принудно поставлјеног управника на територији града Чачка
– Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
– Предлог Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
– Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
– Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
– Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Парменац
– Предлог Решења о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
– Предлог Одлуке о поверавању права управлјања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Предлог Решења о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
– Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања