Осамнаеста седница Скупштине Града Чачка

На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21, 22, 23, 25,26. и 27. децембра 2017. године, донето је:

– Одлука о буџету града Чачка за 2018. годину
– Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2018. годину
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2017. до 30.9.2017. године
– План детаљне регулације “Атеница”
– Измене и допуне Плана генералне регулације “Индустријска зона, комплекси болнице и касарне” у Чачку и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
– Одлука о накнади за рад у надзорном одбору Јавног предузећа
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Дубоко” Ужице за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију “Дубоко” Ужице
– Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП “Дубоко” Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Водовод” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП “Водовод” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Чачак” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Комуналац” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП “Комуналац” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
– Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Градско зеленило” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП “Градско зеленило” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Паркинг сервис” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве “Градац” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
– Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу Спортски центар “Младост” Чачак за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе “Туристичка организација Чачка” за 2018. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД “Коста Новаковић” Чачак за 2018. годину
– Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
– Одлука о условима прикључења на систем за водоснабдевање “Рзав”
– Одлука о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи “Моје детињство” Чачак
– Решење о приступању размени непокретности са предузећем ” Mizzoni papir ” доо Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на објекту бр.1 ОШ “Свети Сава”
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
– Решење о именовању директора Дома културе Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
– Решење о именовању Управног одбора Установе за дневни боравак деце младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију “Водовод” Чачак
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак” Чачак
– Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца “Моравац” Мрчајевци
– Решење о именовању једног члана Управног одбора ЈКП “Регионална санитарна депонија Дубоко” Ужице
– Решење о разрешењу односно именовању једног чланаУправног одбора ПУ “Радост” Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ “22. децембар” Доња Трепча
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Гимназије у Чачку

Тонски запис са 18. седнице:

  1. дан седнице
  2. дан седнице
  3. дан седнице
  4. дан седнице
  5. дан седнице
  6. дан седнице

Службени лист града Чачка број 24 
Службени лист града Чачка број 25